Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PRO ZÁKAZNÍKY

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováni osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

1. Kdo bude zpracovávat Vaše osobní údaje (tj. kdo je správcem osobních údajů)?

– Q-mont HB v.o.s., IČ: 25915843, se sídlem Dlouhá Ves 125 Přibyslav, PSČ: 58222 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl A, vložka 7449 ze dne 19.1.1999, 

kontaktní údaje
www.q-mont.cz
e-mail: q-mont@q-mont.cz
telefon: +420 777 739 741

2.Jaké osobní údaje o Vás budou zpracovávány?

– identifikační a fakturační údaje (např. jméno, příjmení, IČO, DIČ), kontaktní údaje (např. adresa bydliště nebo sídla, telefonní spojení, fax, identifikátory pro elektronickou komunikaci), údaje o bankovním spojení (např. číslo účtu) a o odebraném zboží

3. Pro jaké účely budou Vaše osobní údaje zpracovávány i bez Vašeho souhlasu?

– a) pro plnění povinností obchodníka vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a obchodníkem (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o přepravě zboží) -b) pro plnění povinnosti obchodníka podle platných právních předpisů především v souvislosti s jeho činnostmi, např. v oblasti ochrany spotřebitele, odpovědnosti za vady či plnění účetních, daňových povinností včetně povinností souvisejících s prováděním kontroly ze strany příslušných orgánů – c) pro výkon práv a oprávnění zájmů obchodníka, mj. při uplatňování jeho práv a vymáhání nároků vůči Vám

4. Co je právním základem zpracování Vašich osobních údajů?

– právo obchodníka zpracovávat osobní údaje pro výše uvedené účely (viz bod 3) i bez Vámi uděleného souhlasu vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm.b),c) a f) nařízení

5. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

– Vaše osobní údaje budou zpracovány po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a obchodníkem a po jeho ukončení po dobu trvání promlčecích lhůt a lhůt určených pro archivaci podle právních předpisů, a to nejdéle však po dobu pěti let od konce účetního období, v němž došlo k zániku posledního smluvního vztahu, nestanoví-li právní předpis dobu delší a nebude-li po uplynutí této doby trvat některý z účelů, pro který lze osobní údaje i nadále zpracovávat (např. probíhající soudní či exekuční řízení) – po uplynutí shora uvedených lhůt budou Vaše osobní údaje nevratně smazány či zničeny

6. Kdo bude nebo může být příjemcem Vašich osobních údajů?

– orgány veřejné moci, daňoví poradci, účetní, auditoři, soudy a jiné příslušné kontrolní a finanční orgány

7. Z jakých zdrojů jsou nebo budou získávány zpracované osobní údaje a jak je prováděna jejich aktualizace?

– osobní údaje jsou nebo budou získávány zejména od Vás či jiných pověřených osob a dále z veřejně dostupných informací, internetu a sociálních sítí, veřejných seznamů, rejstříků a evidence dlužníků a též z listin a komunikace předložené či doručené obchodníkovi – aktualizace Vašich osobních údajů bude probíhat zejména na základě informací obdržených od Vás nebo jiných pověřených osob a dále z veřejně dostupných informací a sociálních sítí, veřejných seznamů a rejstříků

8. Jaká základní práva máte v souvislosti se zpracováváním osobních údajů?

– máte právo na zpracování osobních údajů korektně a zákonným a transparentním způsobem, pro legitimní účely, v přiměřeném nezbytném rozsahu a na nezbytnou dobu přičemž údaje musejí být ubezpečeny proti neoprávněnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození, což je zajištěno zejména jejich mechanickým i elektronickým zabezpečením (včetně šifrování při jejich přenosu) a příslušnými opatřeními a postupy, které jsou zavedeny, včetně pravidelného proškolování osob, které mají k Vašim osobním údajům přístup – máte právo na bezplatný přístup k Vašim osobním údajům – máte právo na doplnění chybějících údajů a na opravu nepřesných osobních údajů – máte právo na výmaz osobních údajů, které již nejsou potřebné pro výše uvedené účely (viz bod 3), vznesete-li námitky proti jejich zpracování a neexistují žádné převažující důvody pro jejich zpracování, byly-li osobní údaje zpracovány protiprávně, nebo stanoví-li tak právo Evropské unie nebo jejího členského státu, právo na výmaz Vám však nepřísluší, je-li zpracování osobních údajů nezbytné mj. Pro splnění právní povinnosti podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, pro účely archivace nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků – máte právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. údaje budou obchodníkem pouze uloženy a zpracovány budou pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků či z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby), a to pokud budete popírat jejich přesnost, bude-li jejich zpracování protiprávní a budete odmítat jejich výmaz, bude-li obchodník údaje potřebovat nadále pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo pokud vznesete námitku proti jejich zpracování – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz)

Zpracování souborů cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost takzvané soubory cookies.

Co jsou to Cookies?

Cookies jsou malé datové soubory (krátký textový soubor), které se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Bez těchto souborů by bylo procházení webu složitější a méně komfortní. Díky cookies si navštívená webová stránka pamatuje úkony a nastavení uživatele, který je nemusí zadávat opakovaně. Opakovaná návštěva je tedy pro uživatele snažší a produktivnější.

Cookies lze obecně rozdělit na dva druhy:

Dočasné soubory cookie – jsou ve vašem zařízení uloženy pouze po dobu relace (návštěvy webu). Nejčastěji umožňuji uchování informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou (například vložení produktu do košíku v e-shopu a pokračování v nákupu).
Trvalé soubory cookie – zůstávají v počítači déle. Pomáhají nám při identifikaci vašeho zařízení při opětovné návštěvě (neumožňují Vás jakkoliv identifikovat osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně) a tím umožňují přizpůsobit naše stránky a reklamy Vašim zájmům.
Další skupinou jsou takzvané cookies třetích stran. Vyznačují se tím, že jsou řízeny třetími stranami, které tyto data získávají a shromažďují. Jedná se například o cookie pro analýzu návštěvnosti služby Google Analytics, nebo provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách využívány.

Cookies nepředstavují pro Vaše data nebezpečí, ani nesloží k získávání citlivých osobních údajů. Cookies využíváme výhradně k měření a obecně k zajištění Vaši maximální spokojenosti. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Každý uživatel má možnost používání těchto souborů odmítnout. Je třeba však upozornit, že v některých případech nebude nutné zobrazit určitou službu či produkt.

Cookies zabírají na Vašem zařízení zpravidla několik kilobajtů, nezabírají tudíž téměř žádné místo na diskové jednotce.